Künstler

Saâdane Afif (Preisträger 2012)
Özlem Altin (Stipendiatin 2010-2012)
Martin Assig (Stipendiat 1992-1994)
Günther Beckers (Stipendiat 1987-1989)
Franz Burkhardt (Stipendiat 2001-2003)
Vaast Colson (Stipendiat 2012-2014)
David Claerbout (Preisträger 2010) 
Michael Denkler (Stipendiat 1992-1994)
Jimmie Durham (Preisträger 2003)

Robert Elfgen (Stipendiat 2014-2016)

Haris Epaminonda (Preisträgerin 2014)

Andrea Faciu (Stipendiat 2005-2006)
Christa Feuerberg (Stipendiat 1989-1991)
Astrid Feuser (Stipendiat 1987-1989)
Andreas Fischer (Stipendiat 2012-2014)
Peter Fischli und David Weiss (Preisträger 2000)
Tamara Grcic (Preisträgerin 2006)

Rana Hamadeh (Stipendiatin 2014-2016)

Leni Hoffmann (Stipendiatin 1994-1996)
Bertram Jesdinsky (Stipendiat 1989-1991)
Sven Johne (Stipendiat 2008-2010)
Kora Jünger (Stipendiat 2005-2006)
Matthias Kunkler (Stipendiat 1989-1991)
Hendrik Krawen (Stipendiat 1994-1996)
Silke Leverkühne (Stipendiat 1987-1989)
Maix Mayer (Stipendiat 1996-1998)
Yâna Milev (Stipendiat 1996-1998)
Henrik Olesen (Stipendiat 2001-2003)
Manfred Pernice (Stipendiat 2001-2003)
Michael Sailstorfer (Stipendiat 2008-2010)
Andreas Sansoni (Stipendiat 1996-1998)
Volker Saul (Stipendiat 1987-1989)
Bojan Šarčević (Stipendiat 2010-2012)
Gregor Schneider (Preisträger 2008)
Thomas Schütte (Preisträger 1996)
Dirk Skreber (Stipendiat 1992-1994)
Stefan Sous (Stipendiat 1998-2000)
Rosemarie Trockel (Preisträger 1998)
Cosima von Bonin (Stipendiat 1998-2000)
Ulrich Wagner (Stipendiat 1989-1991)
Uli Winters (Stipendiat 1998-2000)

Günther-Peill-Stiftung | Hoeschplatz 1 | 52349 Düren | fon 02421 2525 61 | fax 02421 2525 60 | email